Zpracování osobních údajů

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato nová právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak bude probíhat zpracování Vašich osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje budeme zpracovávat, k jakým účelům, a z jakých právních důvodů.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AUTOCENTRUM NS s.r.o., IČO: 27423468, se sídlem Kralupská 1961, 250 01 Brandýs nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112129,  (dále jen „AUTOCENTRUM NS“).

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme následující osobní údaje:

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností AUTOCENTRUM NS zpracovávány zejména pro tyto účely:

Osobní údaje jsou v AUTOCENTRU NS zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci AUTOCENTRA NS, které jsou nezbytné pro zajištění opravy motorových vozidel a k prodeji náhradních dílů. AUTOCENTRUM NS je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

Příjemci osobních údajů

V AUTOCENTRU NS jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů AUTOCENTRA NS, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je AUTOCENTRUN NS povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smluvního vztahu po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení  smluvního vztahu
Správa uživatelských účtů subjektu údajů po dobu trvání příslušného uživatelského účtu
Účetní a daňové účely po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinností maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás AUTOCENTRUM NS zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude AUTOCENTRUM NS oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás AUTOCENTRUM NS zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. AUTOCENTRUM NS opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že AUTOCENTRUM NS zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po AUTOCENTRU NS požadovat vysvětlení.

Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, AUTOCENTRUM NS vymaže Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to AUTOCENTRU NS ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po AUTOCENTRU NS požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby AUTOCENTRUM NS Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, AUTOCENTRA NS nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů AUTOCENTRA NS. V případě, že AUTOCENTRUM NS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla AUTOCENTRA NS nebo e-mailem na autocentrumns@seznam.cz. AUTOCENTRUM NS si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 24. 5. 2018.